Thai
English
CLOSE
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ร้านค้า
English
ปิด
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310-3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)

พญ. ศาธิณี ลิมปิสุข

ชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
เฉพาะทาง :
ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

 • 2561
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (การเงิน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
 • 2560
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, แพทยสภา, ไทย
 • 2553
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
 • 2545
  Bachelor of Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม :

 • 2562
  พัฒนาผู้บริหาร Mini MBA นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2560
  PH555X Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety, HarvardX
 • 2560
  ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 27, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • 2560
  การอบรมหลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ประจำปี 2560 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเลขที่ สปส.6001045, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • 2559
  นวดแผนไทย 80 ชั่วโมง (ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล), กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติม

แพทย์อื่นๆใน เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก